Upphovsrätt
Sök:  

Menu

Världen

Folk

Regler

Alternativa Spelregelsystem

Länkar

Trudvang Wiki

Kort information om upphovsrätt

av Peter Brink

Innehåll

Om upphovsrätt

Alla som bor inom Sveriges gränser är garanterade upphovsrätt till de böcker, målningar, statyer, datorprogram, teckningar, sånger, musikstycken, etc. som de skapat. Utländska upphovsmän är garanterade samma rättigheter som svenska. För att något som någon producerat, vanligvis kallat ett “alster”, skall kunna vara upphovrättsskyddat krävs det att alstret är resultatet av en skapargärning och att denna skapargärning syns i resultatet. Dessutom måste alstret vara någorlunda särpräglat, dvs vara en individuell, självständig och originell skapelse. Det engelska ordet copyright används ofta synonymt med begreppet “upphovsrätt”. Detta är inte helt korrekt. Copyright betyder “kopierings rätt”, svensk upphovsrätt är mycket mer än bara “kopierings rätt”.

Att alla romaner, dikter, noveller, målningar, musikstycken och statyer är upphovsrättskyddade kan man utgå ifrån. Generellt kan man dock säga att ju mer funktionellt ett alster är desto mindre förutsättningar har det att kunna vara upphovsrättskyddat, vilket får som följd att många manualer och bruksanvisningar, funktioner i datorprogram, recept och de flesta spelregler inte kan anses vara upphovsrättsskyddade. Omvänt kan man säga att de flesta “konstverk” är skyddade, inte därför att de är av “bättre” kvalité, för några sådana kriterier får inte användas vid bedömningen om ett alster är upphovsrättsskyddat, utan för att ett konstverk nästan alltid är en individuell, självständig och originell skapelse. Ett alster som anses vara upphovsrättsskyddat kallas ett “verk”.

Upphovsrätten till ett verk består av två delar: en moralisk rätt och en ekonomisk rätt. Den moraliska rätten innehåller rätten att bli omnämd som sitt verks upphovsman, den sk. paternitetsrätten, och rätten till respekt för sin skapelse, den sk. respekträtten. Dessa två rättigheter gäller i princip för evigt. De kan varken ges bort eller säljas.

Den ekonomiska rätten innefattar rätten att kontrollera mångfaldigandet av ett verk, dvs den rena kopierings rätten. Detta betyder att upphovsmannen har ensamrätt till att kopiera och publicera sitt verk. Ingen annan får göra detta. De ekonomiska rättigheterna kan, till skillnad mot de moraliska, ges bort, säljas eller lånas ut - helt eller delvis. De ekonomiska rättigheterna till ett upphovsrättsskyddat verk gället till utgången av det 70:e året efter upphovsmannens död.

Upphovsrättslagstiftningen är inte helt lätt att förstå, den kan både kännas abstrakt och förvirrande, det senare därför att den ibland kan te sig inkonsekvent. Det finns flera bra källor på internet där intresserade kan lära sig mer om upphovsrätt, se länkarna i slutet på denna sida.

Om bidragsgivarens rättigheter och skyldigheter

Den som bidrar med texter här på Trudvang Wiki förutsätts:

  • Skriva på svenska.
  • Vara upphovsman till bidraget, eller
  • Ha fått tillstånd till att publicera bidraget från upphovsmannen.
  • Ha läst och accepterat användarvillkoren.

Trudvang Wiki är en svensk språkig webbplats, allt innehåll här skall vara skrivet på svenska.
Den som publicerar sina egna texter behåller självklart upphovsrätten till dessa texter och kan därför om han/hon så önskar publicera dessa texter på annat sätt. Texter som publiceras här under en open source licens kan dock inte tas bort från Trudvang Wiki.
Texter som gjorts tillgängliga under en open source licens får anses vara tillåtna att publicera på Trudvang Wiki, men licensavtalet får inte bytas, texten måste göras tillgänglig under samma licens som upphovsmannen använt. Om man bifogar texter som publicerats under en open-source licens så skall man bifoga en länk till orginal dokumentet! Den enda licens ni inte kan använda är GNU Free Dokumentation License, denna är nämligen krånglig att använda tillsammans med andra licenser. Om ni vill ha mer information läs användarvillkoren. Det säger sig självt att Trudvang Wiki helst ser att bidragsgivarna bidrar med sina egna texter.

Att använda upphovsrättsskyddat material.

För att få använda upphovsrättsskyddat material måste man ha tillåtelse, när det gäller material som gjorts tillgängligt under en open-source licens så finns det alltid en sådan tillåtelse. Den som vill använda sådant material skall, som nämnts ovan bifoga en länk till orginal dokumentet, den ursprunglige författaren skall också namnges med namn och det skall framgå från vilket verk man hämtat materialet.

Man har också rätt att referera till upphovsrättsskyddat material utan att be om tillåtelse, kom bara ihåg att referatet inte får vara för långt, just hur lång det får vara är svårt att ge ett bra svar på men referatet får inte dominera texten, det skall ha en underordnad roll i er text. Ett referat skall innehålla en referens till författare och verkets namn. Detta kan ske på många sätt, oftas gör man så att man bakar in referensen i den löpande texten, här är ett (mycket förenklat) exempel: Att rovdjur behöver stora landområden är självklart, Sven Svensson skriver i sin bok “Rovdjur” att Björnar behöver minst 10 km2….

Upphovsrättslagen innehåller också en uttrycklig rätt att citera. Detta får bara ske i den omfattning som behövs. Om man skriver en text om versmått så kan det vara befogat att citera hela dikter för att exemplifiera sitt resonemang, men om man citerar en dikt bara för att ha som utsmyckning så är det inte tillåtet. Citat skall anges i enlighet med god sed. Detta betyder att det klart och tydligt skall framgå att det är ett citat, t.ex. genom att använda kursiv text. Författaren och verkets namn samt sidan citatet är hämtat ifrån skall anges i direkt anslutning till citatet.

Att länka till upphovsrättsskyddat material

Det är tillåtet att länka till upphovsrättsskyddat material, dock bör man (så långt det är möjligt) försäkra sig om att den som publicerat materialet du länkat till har rätt att publicera det, mao så får du inte länka till piratkopierat material. Alla externa länkar på Trudvang Wiki öppnas i ett nytt fönster i webbläsaren. Det är alltså inte möjligt (eller tillåtet) att länka in bilder från externa webbplatser.

Om du upptäcker olovligt publicerade texter

Det är administratörerna och redaktörernas uppgift att kontrollera att det inte förekommer upphovsrättsskyddat material på Trudvang Wiki. Om sådant material upptäcks så kommer det att tas bort. Om du tror att en text innehåller olovligt publicerat material så ska du kontakta adminstrationen via epost, använd epost-adressen: webmaster@trudvang.rollspelshornan.se . Du kan också lägga in en notis om det på textens diskussionssida. Trudvang Wiki kommer inte att förutsätta att material publicerats olovligt, utan vi förutsätter att tillstånd finns, vid tveksamheter kommer vi att undersöka saken.

Länkar till mer information

Sidan senast ändrad 2006-01-17 kl. 22:03

Skriv ut

Denna webbplats och allt dess innehåll är upphovsrättsskyddad. © Peter Brink 2005, de enskilda sidorna är © respektive författare 2005. Se vidare våra användarvillkor.