Bidrags Avtal
Sök:  

Menu

Världen

Folk

Regler

Alternativa Spelregelsystem

Länkar

Trudvang Wiki

Bidragsgivaravtal

1. Parter

1.1) TrudvangWiki är en icke-kommersiell, ideellt driven, webbplats vars syfte är att göra material avsett för användning med rollspelsspelvärlden Trudvang (en s.k. spelvärld främst avsedd för bruk tillsammans med rollspelet Drakar & Demoner) tillgängligt för allmänheten. TrudvangWikis webbadress är: http: trudvangwiki.rollspelshornan.se

1.2) Bidragsgivaren är den fysiska eller juridiska person som bidrar med material på TrudvangWiki.

2. Syfte

2.1) Parterna i detta avtal har till syfte att göra material avsett för användning med rollspelsspelvärlden Trudvang och rollspelet Drakar & Demoner tillgängligt för allmänheten på webbplatsen trudvangwiki.rollspelshornan.se. Parternas avsikt är att detta material skall vara tillgängligt utan några krav på ersättning från dem som besöker webbplatsen.

3. TrudvangWikis förpliktelser

3.1) TrudvangWiki upplåter utrymme på wikins webbplats åt bidragsgivaren utan några krav på ersättning från bidragsgivaren.

3.2) Bidragsgivaren är införstådd med att TrudvangWiki inte har någon förpliktelse att hålla webbplatsen trudvangwiki.rollspelshornan.se tillgänglig.

4. TrudvangWikis ansvar

4.1) TrudvangWiki är inte ansvarig för det material som bidragsgivaren väljer att publicera på TrudvangWikis webbplats.

4.2) TrudvangWiki förbehåller sig rätten att om nödvändigt radera bidragsgivarens bidrag om innehållet i bidragsgivarens bidrag strider mot bestämmelserna i lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor.

5. Bidragsgivarens förpliktelser

5.1) Bidragsgivaren upplåter en icke-exlusiv rätt åt TrudvangWiki att tillsvidare göra bidragsgivarens alster tillgängliga för allmänheten. Bidragsgivaren upplåter också åt TrudvangWiki en rätt att skapa sådana kopior av bidragsgivarens material som är nödvändiga för att säkerställa tillgängligheten av webbplatsen.

5.2) Bidragsgivaren upplåter rätten att göra bidragsgivarens alster tillgängliga för allmänheten åt TrudvangWiki utan några krav på ersättning.

5.3) Bidragsgivaren ger TrudvangWiki och de andra bidragsgivarna rätt att korrigera språkliga fel i bidragsgivarens alster.

6. Bidragsgivarens ansvar

6.1) Bidragsgivaren är ansvarig för innehållet i de bidrag som bidragsgivaren bidrar med. Det kommer an på bidragsgivaren att se till att bidragens innehåll inte strider mot gällande rätt.

7. Publicering

7.1) Det material som bidragsgivaren väljer att publicera på TrudvangWiki kommer att göras tillgängligt för allmänheten.

8. Uppsägningstid

8.1) Bägge parter har rätt att med givande av skälig uppsägningstid häva detta avtal.

8.2) Häver endera part avtalet skall TrudvangWiki före uppsägningstidens utgång ta bort bidragsgivarens material från webbplatsen.

9. Annan licensöverenskommelse

9.1) Det står bidragsgivaren fritt att välja att publicera sina bidrag på TrudvangWiki under en s.k. öppen källkodslicens eller en s.k. öppet innehållslicens. Detta skall tydligt framgå i bidragsgivaren bidrag. TrudvangWiki kommer att lämna instruktioner om hur ett sådant meddelande lämpligast presenteras.

9.2) Följande öppen källkodslicenser och öppet innehållslicenser godtas av TrudvangWiki: GPL, CC-BY, CC-BY-NC-SA, CC-BY-SA, CC-BY-NC, CC-BY-NC-ND och CC-BY-ND.

9.3) Har bidragsgivaren låtit publicera sitt bidrag på TrudvangWiki under en öppen källkodslicens eller en öppet innehållslicens, gäller villkoren i sådant licensavtal före villkoren i detta avtal.

9.4) Endast bidragsgivare som är myndiga får publicera sina bidrag under några andra villkor än dem som är bestämda i detta avtal. Omyndiga bidragsgivare som vill publicera sina alster under en av de licenser som omnämns i 9.2 ombeds kontakta Trudvang Wikis administratör? för ytterligare instruktioner.

10. Lagval

10.1) Svensk lag skall vara tillämplig på detta avtal.

10.2) Tvister om avtalet skall slitas inför en svensk domstol.

Sidan senast ändrad 2006-01-16 kl. 23:21

Skriv ut

Denna webbplats och allt dess innehåll är upphovsrättsskyddad. © Peter Brink 2005, de enskilda sidorna är © respektive författare 2005. Se vidare våra användarvillkor.